Dan Shea

Dan Shea

Dan Shea

Director, Compliance & Litigation, Microsoft, Singapore